image banner
Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Ảnh: Viết Vinh

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), cũng là năm tiếp tục đẩy mạnh việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và các khó khăn chung trong nước và trên thế giới.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, với chủ đề hành động là “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là:

Tập trung đẩy mạnh sản xuất, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường các nguồn lực phát triển ngoài nhà nước.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên vùng và hạ tầng đô thị, hạ tầng số.

anh tin bai

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Ảnh: Mạnh Dũng

Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới, phong trào sáng tạo.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; đảm bảo gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Quản lý hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

anh tin bai

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Ảnh: Viết Vinh

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với các ban Đảng, HĐND và các cơ quan, tổ chức khác.

Căn cứ Chỉ thị này và Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng chương trình công tác, giải pháp thiết thực để thực hiện kế hoạch năm 2024 của cơ quan, đơn vị địa phương, ban hành trước ngày 20/1/2024 (chương trình công tác của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi).

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024, trình ban hành trước ngày 10/1/2024.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giao cụ thể các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc ngành, UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện, đồng thời phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2024.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ hằng tháng để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và đánh giá mức độ hoàn thành của từng sở, ngành, địa phương.

Nguồn: LCĐT

SD

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập