image banner
Giới thiệu chung về Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Liên hiệp Hội) được thành lập ngày 07/11/2000 theo Quyết định 311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ:  Tầng 4, Trụ sở Khối 9, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 0214. 3821.661

- Địa chỉ cổng thông tin điện tử: lienhiephoi.laocai.gov.vn

Từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp Hội đã trải qua 5 kỳ Đại hội:

Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai được thành lập (theo Quyết định 311/QĐ-UBND ngày 07/11/2000) gồm 13 người, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp Hội; đồng chí Trần Đình Sự - Giám đốc Sở KHCN&MT, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2001-2006) được tổ chức vào ngày 30/10/2001. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội (kiêm nhiệm), đồng chí Trần Đình Sự - Giám đốc Sở KHCN&MT được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm).

Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội Lào Cai lần thứ II (nhiệm kỳ 2007-2012) được tổ chức vào ngày 12/01/2007. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội (kiêm nhiệm), đồng chí Dương Bá Trực được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký. Năm 2008, đồng chí Nguyễn Quốc Trị - Phó Giám đốc Sở KH&CN bầu vào BCH, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội và phân công làm Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai thay thay đồng chí Dương Bá Trực – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội nghỉ hưu.

Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2012-2017) được tổ chức ngày 18,19/3/2012. Đại hội đã bầu 32 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; 09 đồng chí Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra có 5 đồng chí. Đồng chí Doãn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa III (kiêm nhiệm); đồng chí Nguyễn Xuân Sa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực khóa III.

Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017 – 2022) được tổ chức vào tháng 3/2017. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 33 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 09 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 05 ủy viên. Đồng chí Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội (kiêm nhiệm); Đồng chí Bùi Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực; đồng chí Lương Minh Nghiêm – Phó Chỉ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra.

Tháng 9/2018, đồng chí Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội chuyển công tác. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 ngày 7/3/2019, đồng chí Bùi Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2022 – 2027) được tổ chức ngày 09,10/5/2022. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 32 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Thắng tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa V; Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Vũ Viết Trường – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra; đồng chí Lương Minh Nghiêm – Phó Chủ tịch (chuyên trách); bầu 02 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm gồm: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và đồng chí Đỗ Đức Liệu – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Từ khi thành lập đến năm 2022, do một số đơn vị sáp nhập theo chủ trương của tỉnh nên số Hội thành viên và đơn vị thành viên của Liên hiệp Hội hiện tại gồm 18 đơn vị.

Tổ chức Hội và đơn vị thành viên của Liên hiệp Hội hiện nay:

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai

2. Hội Luật gia Lào Cai

3. Hội Kiến trúc, giao thông xây dựng Lào Cai

4. Hội Tin học Lào Cai

5. Hội Y dược Lào Cai

6. Hội Nông dân Lào Cai

7. Hội Khuyến học Lào Cai

8. Hội Làm vườn và Trang trại Lào Cai

9. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lào Cai

10. Hội Môi trường và Đô thị Lào Cai

11. Hội Cá nước lạnh Lào Cai

12. Hội Sinh vật cảnh Lào Cai

13. Hội Doanh nghiệp Lào Cai

14. Hội Cựu giáo chức Lào Cai

15. Chi hội Văn nghệ Dân gian Lào Cai

16. Chi hội Khoa học Đất Lào Cai

17. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

18. Trường Cao đẳng Lào Cai

Cơ quan giúp việc cho Ban Chấp hành Liên hiệp Hội gồm Văn phòng, Ban Khoa học và Ban Truyền thông với tổng số người làm việc là 11 người.

Liên hiệp Hội Lào Cai hoạt động theo Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau:

            - Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức Khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều hoà phối hợp hoạt động của các hội thành viên trong các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ theo định hướng phát triển của tỉnh.

                - Làm cầu nối giữa các Hội thành viên, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động hội phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên, hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội.

                - Thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nhân dân và hội viên. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống.

                - Tư vấn, phản biện và giám định xã hội các Đề tài, dự án phát triển kinh tế xã hội có tính chất phức tạp đa ngành, liên vùng theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển khoa học.

                - Tham mưu các chính sách khuyến khích sáng tạo; Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng trong hoạt động khoa học và công nghệ; tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác.

Trải qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, Liên hiệp Hội đã có những bước phát triển mới cả về lượng và chất. Vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Lào Cai trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được khẳng định rõ nét, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia và thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Với những thành tích được ghi nhận, cán bộ, công chức, viên chức và các tập thể thuộc cơ quan Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba và một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 507
  • Tất cả: 52,818
Đăng nhập