image banner
Xây dựng củng cố bộ máy tổ chức và cán bộ nhiệm vụ quan trọng trong công tác tập hợp đội ngũ trí thức
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai (Liên hiệp Hội) được thành lập ngày 07/11/2000 theo Quyết định số 311/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Lào Cai. Sau 23 năm thành lập, đến nay Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển lớn mạnh trên nhiều phương diện. Vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Lào Cai trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định rõ nét, được đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tin tưởng và ủng hộ. Xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng tạo nên thành công đó.
  1. Xây dựng bộ máy tổ chức, cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý

Là tổ chính trị - xã hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, muốn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao đòi hỏi Liên hiệp Hội phải có hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ phù hợp, đây là yêu cầu có tính tất yếu và phải bắt đầu từ cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Vì vậy, Người coi “Cán bộ là cái gốc của công việc”.

Nhận thức được tầm quan trọng của cán bộ, ngay từ những ngày đầu mới thành lập Liên hiệp Hội Lào Cai đã ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và phát triển bộ máy tổ chức, cán bộ bởi đây là giai đoạn khởi đầu, là tiền đề cho sự phát triển sau này vì nếu không có bộ máy và cán bộ sẽ rất khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Giai đoạn đầu, công việc xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ của Liên hiệp Hội Lào Cai cũng gặp rất nhiều khó khăn, vấn đề vướng mắc lớn nhất chính là nhận thức chính trị của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị còn tồn tại những quan điểm khác nhau, có những quan điểm ủng hộ và cũng có quan điểm chưa ủng hộ. Bên cạnh đó, còn có những khó khăn khác như chưa có Luật về Hội; thiếu hoặc chưa đồng bộ những văn bản của Đảng và Nhà nước về hội; cơ chế chính sách cho cán bộ Liên hiệp Hội còn bất cập…

Để giải quyết những vướng mắc đó, Liên hiệp Lào Cai đã chỉ đạo:  1.Tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội; 2. Liên hiệp Hội chỉ đạo tổ chức các hoạt động chuyên môn để tự khẳng định vai trò của Liên hiệp Hội; 3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức hội thành viên để qua đó tập hợp đội ngũ trí thức; 4. Tập trung xây dựng bộ máy tổ chức, cán bộ cơ quan chuyên trách Liên hiệp Hội gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ BCH, BTV bảo đảm cho sự lãnh đạo của Liên hiệp Hội; 5. Tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh từng bước giao bổ sung biên chế cho cơ quan chuyên trách Liên hiệp Hội để hướng tới thành lập các Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn phát triển.

Từ năm 2001 đến cuối năm 2003, Liên hiệp Hội Lào Cai không có cán bộ chuyên trách, mọi hoạt động của Liên hiệp Hội Lào Cai đều do đồng chí Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường kiêm nhiệm. Theo đề xuất của Liên hiệp Hội, đến tháng 8/2003 Liên hiệp Hội Lào Cai được UBND tỉnh giao 02 biên chế chuyên trách để lập ra Văn phòng Thường trực Hội đặt tại Sở Khoa học công nghệ và Môi trường. Sau khi ra đời, Văn phòng Thường trực hội đã phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 05/8/2004 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội Lào Cai, đồng thời đề xuất với cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cho “Bản tin Khoa học Kỹ thuật và Cuộc sống” để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và phổ biến kiến thức. Sau giai đoạn này hoạt động của Liên hiệp Hội Lào Cai đã có nhiều khởi sắc được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, được các cấp ủy, chính quyền, các sở ngành quan tâm ủng hộ, vai trò vị trí của Liên hiệp Hội đã dần được khẳng định rõ nét.

Để Liên hiệp Hội hoạt động ổn định, nền nếp, chuyên sâu, chuyên nghiệp, tháng 10/2011, UBND tỉnh Lào Cai đã chính thức bố trí trụ sở làm việc riêng cho Liên hiệp Hội; đến 3/2012 UBND tỉnh Lào Cai đã giao bổ sung thêm biên chế và cho phép thành lập các cơ quan chuyên môn trực thuộc Liên hiệp Hội Lào Cai gồm: Văn phòng, Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn biện; Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và công tác hội với tổng số 08 người làm việc.

Do yêu cầu tinh giản biến chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị; từ năm 2017, Liên hiệp Hội Lào Cai đã không thuộc đối tượng được HĐND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hằng năm. Để có thêm cán bộ làm việc, Liên hiệp Lào Cai đã nghiên cứu và đề xuất phương án xây dựng “Đề án vị trí việc làm” trình UBND tỉnh phê duyệt, trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh tiếp tục giao bổ sung người làm việc: Năm 2018 giao thêm 02 người, nâng tổng số từ 08 lên 10 người; năm 2022 giao thêm 01 nâng tổng số từ 10 lên 11 như hiện nay.

Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, năm 2022 Liên hiệp Hội Lào Cai tiếp tục nghiên cứu xây dựng ‘‘Đề án kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ’’ để sắp xếp lại bộ máy tổ chức cơ quan chuyên trách Liên hiệp Hội và được Ban cán sự đảng UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ đề án, Chủ tịch Liên hiệp Hội Lào Cai đã quyết định đổi tên các ban chuyên môn thuộc Liên hiệp Hội, cụ thể: Giữ nguyên tên Văn phòng; Đổi tên Ban Khoa học công nghệ và Tư vấn biện thành Ban Khoa học; Đổi tên Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và tổ chức hội thành Ban Truyền thông. Biên chế 11 cán bộ được bố trí như sau:

- Thường trực Liên hiệp Hội có 03 người. Trong đó gồm: Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch chuyên trách;

- Văn phòng có 04 người. Trong đó có:  Chánh Văn phòng, Kế toán, Văn thư lưu trữ kiêm tổng hợp, Lái xe;

- Ban Khoa học có 02 người. Trong đó có: Trưởng ban, 01 chuyên viên;

- Ban Truyền thông có 02 người. Trong đó có: Trưởng ban, 01 chuyên viên kiêm Quản trị mạng.

2. Tham mưu thành lập tổ chức đảng, đoàn thể

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy cho phép thành lập tổ chức đảng.   16/02/2013, Tỉnh ủy Lào Cai đã quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp Hội Lào Cai để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Liên hiệp Hội thực hiện Điều lệ, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Liên hiệp Hội, đồng thời chỉ định những đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp Hội tham gia Đảng đoàn, cùng với Chi bộ cơ quan là hạt nhân nòng cốt đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội. Căn cứ Điều lệ Đảng, Điều lệ của các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp Hội đã đề xuât thành lập Chi bộ và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Liên hiệp Hội, thường xuyên hoạt động ổn định, gồm: Hội Chữ thập đỏ; Hội Cựu Chiến binh; Công đoàn cơ sở.

3. Mở rộng mặt trận tập hợp đội ngũ trí thức trong các lĩnh vực, ngành nghề, thành phần kinh tế

Từ xưa, ông cha ta có triết lý sâu sắc: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, “Phi trí bất hưng”, “Chiêu hiền đãi sĩ”, “Tìm lẽ trị bình, lấy tuyển nhân tài làm gốc”. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, trên một tấm bia Tiến sĩ có ghi: “Các bậc hiền nhân tài giỏi là yếu tố cốt tử đối với một chính thể. Khi yếu tố này dồi dào thì đất nước phồn thịnh. Khi yếu tố này kém cỏi thì đất nước suy yếu. Những người tài giỏi là một sức mạnh đặc biệt quan trọng đối với đất nước”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của trí thức và chú trọng đến phát triển đội ngũ trí thức. Người luôn trân trọng và động viên đội ngũ trí thức đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngay từ những ngày đầu của chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã từng nói: "Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều".

Lào Cai là vùng đất có truyền thống hiếu học (tính đến đến 10/5/2022)  cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 25.256 người, trong đó đội ngũ trí thức (trình độ từ cao đẳng trở lên) có 21.720, chiếm 86%, trong đó trí thức viên chức 19.589 người (chiếm 90,19%), trí thức cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước và hệ thống chính trị 2.131 người (chiếm 9,81%). Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ và chuyên khoa cấp II: 50 người, chiếm 0,23%; Thạc sĩ và chuyên khoa cấp I: 1.368 người, chiếm 6,3%; Đại học và Cao đẳng: 20.302, chiếm 93,47%. Số trí thức được phân bố tại các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ 98 người (chiếm 0,45%); Văn hóa, thể thao và du lịch 227 người (chiếm 1,05%); Y tế 2.543 người (chiếm 11,71%); Giáo dục và đào tạo 1.613  người (chiếm 7,43%); Trí thức tham gia quản lý, làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 17.239 người, chiếm 79,37%. Đây là lực lượng lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định cần được phát huy trong quá trình xây dựng và phát triển.

Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, Liên hội Hội Lào Cai đã chủ động hướng dẫn, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức khoa học vận động và xúc tiến để thành lập các tổ chức hội thành viên; huy động lực lượng trí thức tham gia các hoạt động chung vì cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường sức mạnh liên minh công - nông - trí  góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, Liên hiệp Hội Lào Cai đã luôn nhận được sự phối hợp, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cơ quan, đơn vị nhờ đó đã huy động ngày càng đông đội ngũ trí thức tham gia vào tổ chức. Chỉ với một vài tập thể, cá nhân nòng cốt ban đầu đến nay Liên hiệp Hội Lào Cai đã vận động kết nạp được 18 Hội và đơn vị thành viên (trong đó 2 đơn vị thành viên là: Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Lào Cai và 16 Hội chuyên ngành) với trên 283 nghìn hội viên, trong đó có trên 8.600 hội viên có trình độ từ cao đẳng trở lên tham gia hoạt động.

4. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động chung giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên

Là tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Liên hiệp Hội Lào Cai đã chủ động phối hợp với các hội thành viên tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học để trí thức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kế sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và của tỉnh. Tham gia góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các dự thảo Luật... tổng hợp ý kiến của đội ngũ trí thức trước các kỳ họp HĐND tỉnh và Quốc hội. Phối hợp tuyển chọn công trình khoa học và công nghệ đề cử với Bộ KH&CN, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Liên hiệp Hội Việt Nam xét chọn vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Tổ chức các phong trào, các cuộc vận động như: Giảm nghèo bền vững;  Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ hỗ trợ nhân đạo, quỹ phòng chống dịch Covid-19.... Cử đại diện của Liên hiệp Hội Lào Cai tham gia Hội đồng Tư vấn Pháp luật, Văn hóa xã hội và Kinh tế thuộc Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phối hợp nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ, kiến thức pháp luật vào đời sống, tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh sáng tạo, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ như: Tôn vinh “trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai”; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao thưởng các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai. Phối hợp với Sở GD-ĐT, Tỉnh Đoàn, Sở KHCN, Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Ban TĐ-KT tỉnh ... tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng. Liên hiệp Hội Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 02 lần liên tục đoạt giải Đặc biệt tại Cuộc thi sáng tạoThanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (2020, 2021); đoạt 02 Huy chương Bạc tai Cuộc thi quốc tế. Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai là đơn vị có nhiều năm nằm trong tốp đầu của cả nước do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi và được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tuyên dương khen thưởng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Xác định tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, Liên hiệp Hội đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành 02 văn bản bao gồm: Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành kem theo quy chế về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai “về việc phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Hiện nay, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội Lào Cai ngày càng có chiều sâu, góp phần  nâng tầm uy tín của Liên hiệp Hội, luôn được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, Liên hiệp Hội Lào Cai đã chủ động kết nối mời các chuyên gia đầu ngành ở trung ương để cùng thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chương trình, đề án, dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh như: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với một số chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ; về công tác Hội; về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo. Tổ chức hội thảo tư vấn phản biện: “Giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai góp phần tham gia xây dựng và phát triển địa phương”; thực hiện tư vấn phản biện “Dự thảo Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; tổ chức tư vấn, phản biện cho “Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992”; Triển khai thực hiện Đề tài tư vấn phản biện “Đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đối với Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020. Phối hợp với Chi hội Khoa học đất tỉnh Lào Cai tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mới đây, cuối tháng 8/2023 UBND tỉnh đã giao Liên hiệp Hội Lào Cai thực hiện tư vấn, phản biện dự thảo Đề án “Xây dựng Lào Cai trở thành Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc”. Đây là một đề án tầm cỡ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phối hợp chỉ đạo các hội thành viên thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện: Hội Kiến trúc - Giao thông - xây dựng  tỉnh Lào Cai tham gia đóng góp ý thẩm định các công trình quy hoạch, kiến trúc của tỉnh, các công trình quy hoạch đô thị, thị trấn, trung tâm xã, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, tham gia ý tưởng vào việc hình thành các công trình lớn như: Phương án kiến trúc cầu Phú Thịnh bắc qua Sông Hồng trên khu vực thành phố Lào Cai; các công trình kiến trúc tại các đô thị thành phố Lào Cai, đô thị Sa Pa; Chi hội Khoa học đất tham gia thực hiện dự án "Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tư vấn xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình trồng hoa phong lan, hoa hồng... cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hội Môi trường đô thị đã tham vấn về hệ thống cây xanh đô thị tỉnh Lào Cai. Những ý kiến tư vấn phản biện của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện; được xã hội đồng tình, đánh giá cao và được các chủ đầu tư, các ngành, địa phương, tổ chức tư vấn nghiên cứu tiếp thu.

 Liên hiệp Hội Lào Cai và các Hội thành viên phối hợp tổ chức thực hiện các đề tài và hội thảo khoa học với quy mô cấp tỉnh: “Hội thảo nâng cao chất lượng công tác thông tin phổ biến kiến thức phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn các tỉnh trung du và miền núi vùng Tây Bắc Việt Nam”; Đề tài “Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật trồng một số giống cỏ mới phát triển chăn nuôi tại xã Cốc Mỳ huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai”; Dự án “Đánh giá thực trạng khai thác, tiềm năng sử dụng các loài cây thuốc bản địa; đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và mô hình phát triển bền vững các loài cây thuốc bản địa trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học do đội ngũ trí thức tỉnh Lào Cai làm chủ đề tài, dự án được các cấp, các ngành đánh giá cao, mang lại giá trị to lớn về mặt khoa học và công nghệ, hiệu quả kinh tế cao.

6. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành

Để tăng cường hiệu quả công tác vận động tập hợp trí thức, Liên hiệp hội đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành “Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội tỉnh với các Hội thành viên; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai”: Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh và thẩm định đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo cho các tác giả có thành tích cao trong các kỳ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; Phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức tiếp nhận, trưng bày giới thiệu sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng;  Ký hợp tác với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất chuyên mục Khoa học kỹ thuật và Cuộc sống phát trên sóng Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Phối hợp với Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tham mưu ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Năm 2021 tiếp tục phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Lào Cai ký kết Chương trình phối hợp tài trợ tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2020, ký kết Chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp Hội, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2020 - 2024.

7. Chủ động đẩy mạnh công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh

         Liên hiệp Hội Lào Cai đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổng kết các nghị quyết của Trung ương về khoa học kỹ thuật và hoạt động của Liên hiệp Hội: Năm 2018 tham mưu tổ chức Tổng kết 10 năm Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".  Năm 2019, sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Năm 2020, Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Năm 2021, tham mưu tổ chức Sơ kết 7 năm thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW, ngày 20/02/2014 của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24/CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Thông qua công tác tham mưu và sự phối hợp với các ngành, vị thế của Liên hiệp Hội tiếp tục được nâng cao; cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi.

           Những bài học kinh nghiệm

Một là, thường xuyên bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng thời phát huy mạnh mẽ sự sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Hai là, thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức hội tinh gọn hiệu quả, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm huyết với công tác hội, có đủ trình độ chuyên môn và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Ba là, tích cực nghiên cứu đề xuất cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về Liên hiệp Hội thành cơ chế chính sách của Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội hoạt động hiệu quả.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội, của đội ngũ trí thức. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương để triển khai công tác chuyên môn qua đó từng bước tự khẳng định và nâng tầm uy tín, tạo dựng niềm tin của Liên hiệp Hội.

Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chuyên môn gắn với tổ chức các hoạt động thi đua – khen thưởng, tôn vinh trí thức khoa học và Công nghệ tiêu biểu nhằm phát huy các nguồn lực và thu hút tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Có được kết quả ngày hôm nay, Liên hiệp Hội Lào Cai đã tranh thủ được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ Liên hiệp Hội. Với sự đóng góp đó vai trò, vị thế của Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai ngày càng có uy tín trong hệ thống chính trị và xã hội.

Bùi Văn Thắng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lào Cai

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập