image banner
Cơ quan ban hành
Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/BC-LHH 22/02/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc “Phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai” năm 2021
Lượt xem: 41
Tải về 0
09/CT-UBND 23/04/2021 Chỉ thị của UBND tỉnh Về việc phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 24
Tải về 0
11/2015/TT-BTC 29/01/2015 Thông tư của Bộ Tài chính về "Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Lỉên hỉệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam"
Lượt xem: 53
Tải về 0
819/HD-LHHVN 01/10/2014 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 37
Tải về 1
14/2014/QĐ-TTg 14/02/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 21
Tải về 0