image banner
Cơ quan ban hành
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
175/LHH-BKH 02/10/2023 V/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét chọn, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai" lần thứ 2
Lượt xem: 29
Tải về 0
120 02/08/2023 V/v bố sung hướng dẫn xét chọn, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai" lần thứ 2
Lượt xem: 48
Tải về 0
116/HD-LHH 31/07/2023 Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai lần thứ 2, năm 2023
Lượt xem: 40
Tải về 0
310/KH-UBND 21/07/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai" lần thứ 2, năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về 3
2787-TB/TU 13/07/2023 Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai lần thứ 2, năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về 1
212/UBND-KT 17/01/2022 Về việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 50
Tải về 0
306-KL/TU 02/12/2021 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai "về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
Lượt xem: 49
Tải về 0
197-BC/TU 02/12/2021 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai "về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
Lượt xem: 64
Tải về 0
124/KH-UBND 08/04/2020 Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai về “Triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Lượt xem: 53
Tải về 0
142/QĐ-TTg 21/01/2020 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về "xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Lượt xem: 42
Tải về 0
12