image banner
Cơ quan ban hành
Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai về “Triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Số ký hiệu văn bản 124/KH-UBND
Ngày ban hành 08/04/2020
Ngày hiệu lực 08/04/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai về “Triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác trí thức
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2020.124.kh-ubnd-ve-xay-dung-doi-ngu-tri-thuc-trong-thoi-ky-day-manh-cnh-hdh-dat-nuoc.pdf
Văn bản mới