image banner
Cơ quan ban hành
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Số ký hiệu văn bản 93-KL/TW
Ngày ban hành 20/11/2020
Ngày hiệu lực 20/11/2020
Trích yếu nội dung Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Liên hiệp Hội
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm 2020.kl-93-tw-ve-tiep-tuc-thuc-hien-ct42_20.11.2020.pdf
Văn bản mới