image banner
Cơ quan ban hành
Kết luận Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về "xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Số ký hiệu văn bản 52-KL/TW
Ngày ban hành 30/05/2019
Ngày hiệu lực 30/05/2019
Trích yếu nội dung Kết luận Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về "xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Công tác trí thức
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm 2019.52-kl.tw-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-27-ve-doi-ngu-tri-thuc.pdf
Văn bản mới